A Work Abroad Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság tevékenységének végzése során kiemelt figyelmet szentel személyes adataidnak jogszerű, átlátható és biztonságos kezelésére, összhangban az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletével (a továbbiakban: GDPR).

Jelen adatvédelmi tájékoztató célja, hogy minél teljesebb tájékoztatást kapj arról, hogy tevékenységünk során milyen személyes adataidat kezeljük, ezen adatkezelésnek mi a célja, személyes adataidat kivel osztjuk meg, továbbá milyen jogok illetnek meg a személyes adataid kezelésével összefüggésben.

1. Mely adatok minősülnek személyes adatnak?

Minden olyan információ személyes adatnak minősül, amely az azonosítható vagy az azonosított természetes személyre, azaz érintettre vonatkozik. Ilyen információ többek között az érintett neve, születési helye és ideje, anyja neve, lakcíme, az általa használt online azonosító.

2. Mit jelent az adatkezelés?

A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

3. Ki kezeli személyes adataidat?

A személyes adataidat Társaságunk, az Work Abroad Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság kezeli.

Társaságunk adatai

 • törvényes képviselője: Farkas Gergő ügyvezető
 • nyilvántartó bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
 • cégjegyzékszám: 13-09-197958
 • székhely: 2120 Dunakeszi, Munkás utca 43.
 • e-mail: info@workabroad.hu
 • telefonszám: +36204025190
4. Mely személyes adataid kezelését végezzük?

A Társaságunk által nyújtott szolgáltatások igénybevétele által a J1 Summer Work and Travel Program (a továbbiakban: „W&T Program”) elnevezésű kulturális csereprogram résztvevőjeként (a továbbiakban: hallgató) az alábbi adataidat kezeljük:

 • név
 • születési hely és idő
 • anyja neve
 • útlevél száma
 • az erkölcsi bizonyítványban és a vízumban rögzített adatok
 • a hallgatói jogviszony igazolásban rögzített adatok és az elmúlt 4 félév tanulmányi jegyei
 • lakcím (postacím)
 • telefonszám
 • e-mail cím
 • a DS-2019 jelű okiratban rögzített adatok (a néven és születési időn túl a vízum érvényességi ideje és a csereprogram pontos megnevezése)
 • a DS-160 jelű nyomtatványban rögzített adatokat (a csereprogrammal érintett munkahely és munkakör, hazai és külföldi családi kapcsolatok, külföldi tartózkodás időtartama)

Amennyiben hírlevelünkre feliratkoztál, úgy az alábbi személyes adataidat kezeljük:

 • név
 • e-mail cím

Számlázással összefüggésben neved és lakcímed és e-mail címed (postacímed) kezeljük.

5. Mi az adatkezelés célja és jogalapja?

A személyes adatok kezelését az adatkezelő meghatározott cél érdekében, meghatározott jogalapra történő hivatkozással folytathatja. Az adatkezelés lehetséges jogalapjait a GDPR 6. cikk (1) bekezdése tartalmazza.

Társaságunk a „W&T Program” résztvevőinek adatait abból a célból kezeli, hogy a programban való részvétel megszervezésével összefüggő, valamint a program időtartamára vállalt szerződéses kötelezettségeit teljesíteni tudja, melyek részletesen Társaságunk általános szerződési feltételeiben és a résztvevővel külön kötött szerződésben kerültek meghatározásra. Ez esetben az adatkezelés jogalapját a GDPR. 6. cikk (1) bekezdés b) pontjában meghatározott jogalap képezi, vagyis az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél.

A hallgató személyes adatainak kezelésére abból a célból is szükség van, hogy Társaságunk a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Szt.) 165. § (1) és (2) bekezdésében foglalt bizonylati elvnek és bizonylati fegyelemnek megfelelően a Társaság gazdasági eseményeiről, műveleteiről valós képet adhasson, és ennek keretében biztosítsa az egyes számviteli bizonylatok megőrzését az Szt. 169. §-ának megfelelően. Ennélfogva a hallgató személyes adatainak kezelésének jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jogalap is képezi, vagyis az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

A hírlevelünkre feliratkozott érintettek e-mail címét abból a célból kezeljük, hogy értesíthessük akcióinkról, az elérhető kiutazási helyekről és állásokról, ösztöndíjakról, tevékenységünkkel összefüggő egyéb hírekről. Tekintettel arra, hogy a hírlevelünkre történő feliratkozás önkéntes, az érintett e-mail címének kezelésének jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogalap képezi, vagyis a regisztrációval összefüggésben kezelt személyes adatok kezelése az érintett hozzájárulása alapján történik.

6. Mikor jogszerű az érintett, azaz a Te hozzájárulásodon alapuló adatkezelés?

Az érintett, azaz a Te hozzájárulásodon alapuló adatkezelés abban az esetben jogszerű, ha Te az adatkezeléshez való hozzájárulásod önkéntesen és egyértelműen adtad meg konkrét és megfelelő tájékoztatást követően.

Felhívjuk figyelmed, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulásodat bármikor jogosult vagy visszavonni!

7. Az adatkezelés időtartama

Személyes adataidat a Közted és Társaságunk között létrejött szerződés fennállása alatt, illetve teljesedésbe menéséig kezeljük. Ez az időtartam hozzávetőlegesen egy 2 éves, a jelentkezésedtől a szerződésben kikötött, Társaságunk javára fizetendő díjak megfizetéséig terjedő időszakot jelent.

Azon személyes adataidat, melyek kezelése hozzájárulásodon alapul, az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonásáig kezeljük.

Azon személyes adataidat, amelyek kezelésére az Szt-ben foglalt kötelezettségeink teljesítése érdekében van szükségünk, az adatkezelés kezdő időpontjától számított nyolc évig kezeljük, figyelemmel az Szt. 169. §-ára. Társaságunk az adatkezelés jogalapjának megszűnését követően személyes adataidat nyilvántartásaiból haladéktalanul törli.

8. A Téged megillető jogok

A Társaságunk által folytatott adatkezeléssel összefüggésben az alábbi jogok illetnek meg:

 • a hozzáférés joga – GDPR. 15. cikk
 • a helyesbítéshez való jog – GDPR 16. cikk
 • a törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) – GDPR 17. cikk
 • az adatkezelés korlátozásához való jog – GDPR 18. cikk
 • az adathordozhatósághoz való jog – GDPR 20. cikk
 • a tiltakozáshoz való jog – GDPR 21. cikk
8.1. A hozzáférés joga

Jogosult vagy arra, hogy Társaságunktól visszajelzést kapj arra vonatkozóan, hogy személyes adataid kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult vagy arra is, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapj:

 • az adatkezelés célja,
 • az érintett személyes adatok kategóriái,
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket,
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontja,
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen,
 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga,
 • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ,
 • a GDPR. 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a GDPR 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról. Társaságunk az Amerikai Egyesült Állomokba történő adattovábbítást az Európai Bizottság ún. EU-US Privacy Shield, 2016. július 12-én elfogadott és 2016. augusztus 1-én hatályba lépett megfelelőségi határozata alapján végzi. Minden más harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítás esetén Társaságunk minden esetben minden esetben meggyőződik arról, hogy a harmadik országbeli adatkezelő, adatfeldolgozó, valamint a nemzetközi szervezet GDPR 46. cikk szerinti megfelelő garanciát vállal az általa végzett adatkezelői, adatfeldolgozói tevékenységét illetően.

Társaságunk az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérelmedre rendelkezésedre bocsátja. Az általad kért további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthatunk fel.

Amennyiben e jogod gyakorlásakor elektronikus úton nyújtottad be a tájékoztatás iránti kérelmed, úgy az információkat széles körben használt elektronikus formátumban bocsátjuk rendelkezésedre (pl. Word-dokumentum, PDF fájl), kivéve, ha ezt máshogy kéred.

Felhívjuk figyelmét, hogy a másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait!

8.2. A helyesbítéshez való jog

Jogosult vagy arra, hogy kérésedre Társaságunk indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a Rád vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, jogosult vagy arra is, hogy kérd a hiányos személyes adatok kiegészítését.

8.3. A törléshez való jog

Jogosult vagy arra, hogy kérésedre az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a Rád vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy a Rád vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték,
 • visszavonod az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
 • a GDPR. 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozol az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy a GDPR. 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozol az adatkezelés ellen,
 • a személyes adataidat jogellenesen kezeljük,
 • a személyes adataidat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
8.4. A korlátozáshoz való jog

Jogosult vagy arra, hogy kérésedre az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • vitatod a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogellenes, és ellenzed az adatok törlését, és ehelyett kéred azok felhasználásának korlátozását,
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de igényled azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
 • a 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozol az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Te jogos indokaiddal szemben.

Amennyiben az adatkezelés korlátozás alá esik, a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével csak a hozzájárulásoddal, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Társaságunk előzetesen értesít Téged, amennyiben az adatkezelés korlátozása feloldásra kerül.

8.5. Az adathordozhatósághoz való jog

Jogosult vagy arra, hogy a Rád vonatkozó, és az általad Társaságunk rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapjd, továbbá jogosult vagy arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsd anélkül, hogy ezt Társaságunk akadályozná. E jogosultságod a Társaságunk által a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájáruláson, valamint a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. b) pontja szerinti szerződésen alapuló adatkezelésre terjed ki.

Amennyiben az technikailag megvalósítható, kérheted, hogy az előző bekezdésben foglaltak szerint továbbítható személyes adataidat Társaságunk közvetlenül továbbítsa az általad megjelölt adatkezelőnek.

Felhívjuk figyelmed, hogy Társaságunkat semmilyen felelősség nem terheli annak az adatkezelőnek az adatkezelői tevékenységével összefüggésben, amely részére a Társaságunk által kezelt személyes adatok e jogosultság alapján kerültek továbbításra.

8.6. A tiltakozáshoz való jog

Személyes adataid közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése esetén, jogosult vagy arra, hogy bármikor tiltakozz a Rád vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen.

Közvetlen üzletszerzésnek minősül azoknak a közvetlen megkeresés módszerével végzett, tájékoztató tevékenységeknek és kiegészítő szolgáltatásoknak az összessége, amelyeknek célja termékek vagy szolgáltatások értékesítésével, szolgáltatásával vagy eladásösztönzésével közvetlen kapcsolatban álló gazdasági reklám továbbítása az ügyfelek részére.

9. Hogyan tudod az adatkezeléssel összefüggő jogaid gyakorolni?

Az adatkezeléssel összefüggő jogaid a Társaságunknak címzett írásbeli kérelem útján gyakorolhatod. E kérelmét Társaságunk részére e-mailben, illetve postai úton juttathatod el a jelen tájékoztató 3. pontjában feltüntetett e-mail címre, valamint Társaságunk székhelyére.

A kérelem kézhezvételét követően Társaságunk egy hónapon belül tájékoztat Téged a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Amennyiben kérelmed összetett és a Társaságunkhoz beérkező kérelmek száma magas, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról Társaságunk a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztat Téged.

Társaságunk – amennyiben kérelmed nem megalapozatlan vagy túlzó – kérelmed díjmentesen köteles elintézni. A kérelem megalapozatlan és túlzó jellegét Társaságunk köteles bizonyítani.

Amennyiben kérelmed nyomán nem teszünk intézkedést, erről Téged késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatunk az intézkedés elmaradásának okairól, valamint panaszjogodról, illetve a rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőségekről.

10. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

Társaságunk annak érdekében, hogy hirdetései minél nagyobb arányban, hatékonyabban jelenjenek meg célközönsége számára, hirdetései optimalizálása érdekében igénybe veszi a Facebook Pixel szolgáltatást.

A Facebook Pixel szolgáltatás az érintettek böngészési szokásait elemezve, azokat eltárolva optimalizálja hirdetéseinek megjelenését.

A GDPR. 4. cikke értelmében a Facebook Pixel használata profilalkotásnak minősül az alábbi meghatározás szerint:

profilalkotás a személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

Társaságunk fenti hirdetésoptimalizáló tevékenységét annak tudatában végzi, hogy a felhasználó ezt a Facebook beállításaiban engedélyezte. Ha a Facebook Pixel használatához nem járul hozzá, a felhasználó ezt a Facebook beállításai között a következő elérési úton tudja kikapcsolni.

Settings » Ads » Ad settings » Ads based on data from our partners » Not allowed

11. A Társaságunk rendelkezésére bocsátott személyes adatok pontatlanságáért való felelősség

Felhívjuk figyelmed, hogy Társaságunk semmilyen felelősséget nem vállal azért, ha a rendelkezésre bocsátott személyes adataid pontatlanul adtad meg részünkre.

12. Ki fér hozzá a Társaságunk által kezelt személyes adatokhoz?

A Társaságunk által kezelt személyes adataidhoz Társaságunk tevékenységében személyesen közreműködő tagjai, munkavállalói, illetőleg Társaságunkkal egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyek jogosultak hozzáférni. Társaságunk munkavállalóin túl személyes adataidhoz a következő címzettek férnek hozzá:

 • a Janus International Hospitality Student Exchange. (“Janus”) vízumszponzor (székhely: 18067 Jefferson Davis Highway, Ruther Glen, VA, 22546) a hallgatók vízumkérelméhez és munkavállalásához szükséges DS-2019 nyomtatvány elkészítése, a betegség- és balesetbiztosítás megkötése, illetve a „W&T Program” során a Jelentkezők folyamatos figyelemmel kísérése, emellett pedig a hallgatók érdekében történő segítségnyújtás érdekében a Társaságunk által a „W&T” Programmal összefüggésben kezelt valamennyi személyes adatodhoz hozzáfér.
 • az Amerikai Egyesült Államok illetékes Nagykövetsége a vízumkérelem elbírálása érdekében az erkölcsi bizonyítványodban foglalt adatok kivételével az általunk kezelt valamennyi személyes adatodhoz hozzáfér.
 • az American Red Cross Lifeguard képzésén való részvételed érdekében e szervezetnek kizárólag neved, e-mail címed és telefonszámod továbbítjuk.
 • a Google Drive tárhely-szolgáltató a Társaságunk által kezelt valamennyi személyes adatához hozzáfér, tekintettel arra, hogy Társaságunk a hatékony ügyintézés érdekében az általa nyújtott felhő alapú tárhely-szolgáltatást igénybe veszi.

A Társaságunk által kezelt személyes adatokhoz a fent felsorolt címzettek munkavállalói is hozzáférnek a feltétlenül szükséges mértékben. Társaságunk a fenti címzettekkel olyan szerződéseket kötött, melyek garantálják adataid védelmét, illetőleg a tárhely-szolgáltató esetén meggyőződött arról, hogy az megfelel az Európai Unió által előírt adatvédelmi szintnek.

13. Az adatszerzés módja

Társaságunk nyilvánosan hozzáférhető adatbázisokból, egyéb nyilvántartásokból nem gyűjt személyes adatokat.

14. Mit jelent az adatvédelmi incidens és hogyan kezeljük azt?

Adatvédelmi incidensnek minősül a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Társaságunk – a GDPR 33. cikk (1) bekezdésének megfelelően minden adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges legkésőbb 72 órával azt követően, hogy az adatvédelmi incidens tudomásunkra jutott, bejelenti az felügyeleti hatóságnak.

A bejelentésben ismertjük az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az érintettek kategóriáit és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok kategóriáit és hozzávetőleges számát, közöljük a további tájékoztató kapcsolattartó nevét és elérhetőségét, ismertetjük az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket, valamint az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár jogaidra és szabadságaidra nézve, Társaságunk indokolatlan késedelem nélkül tájékoztat Téged az adatvédelmi incidensről.

15. Cookie-k és Google Analytics

Annak érdekében, hogy weboldalunkon forgalmát nyomon követhessük, Társaságunk igénybe veszi a Google Analytics szolgáltatást. A Google Analytics egy programkódot épít be weboldalunkba, amelyen keresztül úgynevezett cookie-k kerülnek elhelyezésre számítógépeden. Weboldalunk a Google Analytics által elhelyezett cookie-kon kívül használ más, a felhasználói élmény növelését elősegítő cookie-kat is.

A cookie-k olyan szöveges fájlok, melyek számítógéped merevlemezén kerülnek tárolásra, és melyek kódolt információt tartalmaznak. Ilyen információ pl. az, hogy a számítógépedről meglátogatták-e már weboldalunkat.

Számítógépeden kizárólag önkéntes, egyértelmű és tájékoztatáson alapuló, előzetes hozzájárulásod alapján helyezünk el cookie-kat.

A webböngészők menüsorában található „Segítség” funkció, tájékoztatást nyújt arra nézve, hogy a felhasználó saját böngészőjében hogyan tudja letiltani a cookie-kat, hogyan fogadhat el új cookie-kat, hogyan adhat utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy, hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

Amennyiben nem szeretnéd, hogy a Google Analytics a mérje látogatásait, telepíts böngésződbe ezt a blokkoló kiegészítőt: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

A számítógépeden elhelyezett cookie-k nem tartalmaznak vagy rögzítenek olyan személyes adatokat, melyek alapján személyed azonosítható, továbbá semmilyen egyéb adatot nem gyűjt számítógépedről.

Weboldalunk minden funkciója használható abban az esetben is, ha a cookie-k számítógépén való elhelyezését megtiltottad.

16. Jogorvoslat

Amennyiben Társaságunk adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban panasza merül fel, panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

Amennyiben Társaságunk az Ön jogait megsérti, Ön bírósághoz fordulhat. A per lefolytatása törvényszéki hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Kérésére a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről részletes felvilágosítást nyújtunk.